[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1583417872402{margin-bottom: 0px !important;}”]

Algemene voorwaarden Tekstbureau Taal

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Tekstbureau Taal (opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Door met opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan, doet opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer een opdrachtgever uitsluitend de door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door opdrachtnemer zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

 

Artikel 3. Kwaliteit

Tekstbureau Taal verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.

 

Artikel 4. Geheimhouding

Tekstbureau Taal verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 5. Concepttekst en eenmalige herziening

Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening van maximaal één uur na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen en/of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief van Tekstbureau Taal. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 6. Tussentijdse wijziging van de opdracht

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk (per e-mail) aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de opdrachtnemer niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

 

Artikel 7. Overmacht

In geval Tekstbureau Taal door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Tekstbureau Taal het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

In geval van overmacht zal de opdrachtnemer dit direct aan de opdrachtgever laten weten. Opdrachtgever heeft echter wel de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en opdrachtnemer hiervoor te betalen.

 

Artikel 8. Auteursrechten

Tekstbureau Taal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Tekstbureau Taal bij levering een exclusieve licentie voor eenmalige publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in elk ander medium dan waarvoor het volgens de opdracht werd geschreven.

 

Artikel 9. Tarieven en betaling

Reiskosten worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht, conform het afgesproken tarief.

De vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en de aan de opdrachtgever in rekening te brengen kosten luiden overeenkomstig de tarievenlijst van Tekstbureau Taal (tenzij anders overeengekomen) en zijn altijd exclusief omzetbelasting. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten kunnen na afloop van de opdracht achteraf gedaan worden, tenzij anders overeengekomen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen door opdrachtnemer extra in rekening worden gebracht.

Alle betalingen dienen binnen veertien dagen na facturatie te worden gestort op de door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan opdrachtnemer vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door opdrachtnemer opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en opdrachtnemer de vordering aan derden uit handen geeft.

 

Artikel 10. Annuleringsregeling

Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met Tekstbureau Taal te annuleren. Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk (e-mail) worden doorgegeven.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Tekstbureau Taal is nimmer voor meer aansprakelijk dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende overeenkomst of deel van de overeenkomst ten aanzien waarvan opdrachtgever klachten heeft of partijen anderszins een geschil hebben.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau Taal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekstbureau Taal.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]