Werkwijze Notuleren

Voorbereiding

Ter voorbereiding ontvang ik graag uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering de vergaderagenda, lijst van deelnemers, de notulen van de vorige vergadering en eventuele relevante stukken.

Uitwerking

Binnen vijf werkdagen ontvangt u het uitgewerkte conceptverslag in “Word” per e-mail. Eventuele aanvullingen en/of opmerkingen kunt u hierin aangeven. Deze worden verwerkt in het definitieve verslag.

De uitwerktijd hangt af van het soort verslag.

Samenvattend verslag

In een samenvattend verslag wordt op een overzichtelijke wijze, in volgorde van de agenda, verkort per agendapunt de essentie weergegeven. De nadruk ligt op het vergaderresultaat en niet op meningsvorming. Alleen die opmerkingen en besluiten die van wezenlijk belang zijn worden in het verslag verwerkt. Vaak wordt er bij de notulen een actielijst gevoegd.

Uitgebreid samenvattend verslag

In een uitgebreid samenvattend verslag wordt gestreefd naar een zakelijke en correcte weergave van hetgeen aan de orde is geweest met in ieder geval een vermelding van de hoofdzaken per agendapunt. De discussie wordt niet chronologisch, maar thematisch weergegeven in de vorm van stellingen, meningen en argumenten die betrekking hebben op de onderwerpen.

Woordelijk verslag

Een woordelijk verslag is een volledige weergave van de hele vergadering, waarbij spreektaal wordt omgezet in schrijftaal. De inhoud wordt vrijwel volledig en zoveel mogelijk in de stijl van de spreker weergegeven. Spreektaal wordt omgezet naar een prettig leesbare en correcte tekst.

Besluiten- en actielijst

De besluitenlijst bestaat uit een genummerd overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen.

De actielijst bestaat uit een genummerde lijst met actiepunten met daarbij de datum waarop de actie moet zijn uitgevoerd en wie de actie zal uitvoeren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt